Biljke upotrebljavaju fotosintezu za rast i proizvodnju biomase, obnovljivog izvora energije.

Biomasa ili biomaterija je biorazgradivi dio biljnog ili životinjskog porijekla.

Biomasa se može podijeliti na drvnu, nedrvnu i životinjski otpad, unutar čega se mogu razlikovati:

  • drvna biomasa (ostaci iz šumarstva, otpadno drvo),
  • drvna uzgojena biomasa (brzorastuće drveće),
  • nedrvna uzgojena biomasa (brzorastuće alge i trave),
  • ostaci i otpaci iz poljoprivrede,
  • životinjski otpad i ostaci,
  • gradski i industrijski otpad.

BiogorivoBiomasa se može upotrebljavati kao gorivo ili za proizvodnju tekućeg ili plinovitog goriva. Biogorivo pohranjenu kemijsku energiju oslobađa sagorijevanjem. Pretvaranje biogoriva u električnu energiju se vrši u gorivim ćelijama.

Tekuća biogoriva su biodizel, bioetanol ili biometanol.

Biogoriva u plinovitom stanju su bioplin, plin iz rasplinjivanja biomase i deponijski plin.
Bioplin je često produkt kultivirane šećerne trske i može se koristiti za izgaranje u motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem ili u bojlerima.

CentarnetBiogorivoBiogorivo,Biomasa,Bioplin,Električna energija,Plinovita biogoriva,Tekuća biogoriva
Biljke upotrebljavaju fotosintezu za rast i proizvodnju biomase, obnovljivog izvora energije. Biomasa ili biomaterija je biorazgradivi dio biljnog ili životinjskog porijekla. Biomasa se može podijeliti na drvnu, nedrvnu i životinjski otpad, unutar čega se mogu razlikovati: drvna biomasa (ostaci iz šumarstva, otpadno drvo), drvna uzgojena biomasa (brzorastuće drveće), nedrvna uzgojena biomasa (brzorastuće alge i...